• Reformat në financat e pushtetit lokal: ndërlikimet fiskale për decentralizimin e shërbimeve sociale

  Planifikimi i përgjithshëm financiar dhe korniza e kontrollit për pushtetin lokal u përcaktua në vitin 2008 me anën e Ligjit për financat e pushtetit lokal (LFPL), i cili u miratua si pjesë e pakos së ligjeve për planin e Ahtisaarit, dhe i cili e përkufizon mënyrën e financimit në nivel komunal.

  Shkarko (PDF)
 • Përmbledhje e hulumtimit hyrës dhe i të gjeturave nga analiza fillestare statistikore për konsultime me akterë

  Ofrimi i decentralizuar i shërbimeve të kujdesit social është një nga zotimet kryesore të vizionit strategjik të menaxhimit të rrezikut social dhe ofrimit të shërbimeve publike në Kosovë që përcaktohet nga Plani i Ahtisaarit dhe marrëveshjet e Partneritetit Evropian.

  Shkarko (PDF)
 • Marrëdhëniet fiskale ndërqeveritare: Një vështrim mbi Financimin Komunal për Politika Sociale dhe Shërbime të Zhvillimit Njerëzor në Kosovë

  Frymëzuar nga Propozimi Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës, në vitin 2008 është nxjerrë një grup i konsiderueshëm legjislacioni që i jep komunave autonomi të gjerë në një numër fushash, duke u lejuar gjithashtu komunave me shumicë serbe një shkallë të lartë kontrolli mbi çështjet e tyre permes aranzhimeve asimetrike.

  Shkarko (PDF)
 • Projektimi i një mekanizmi financues për shpëndarjen e burimeve ndër-komunale për financimin ë shërbimeve sociale në Kosovë

  Ky udhëzues teknik nxejrr në pah hapat që po ndërmerren për ndihmimin e Qeverisë së Kosovës në projektimin e një mekanizmi financiar për shpërndarjen e burimeve ndërmjet komunave për ofrim të decentralizuar të shërbimeve sociale.

  Shkarko (PDF)